Kezdetben kisebb traktátusokat, szórólapokat adtunk ki, 1963 óta pedig először évente ötször, majd négyszer, most pedig háromszor megjelentetjük a “Vetés és Aratás” c. folyóiratot, jelenleg 32 oldalon, 44 000 példányban. A cím átvitt értelemben a lelki-szellemi vetésre illetve aratásra utal, mint ahogy Jézus Krisztus példázataiban is a vetőmag Isten Szava, az aratás pedig az Istenhez megtért üdvözültek csoportja. Az évek folyamán egyre többen keresték az evangéliumi könyveket, ezért sok, elsősorban külföldi barátunk támogatásával évente 20-25 hitébresztő, illetve a hitet mélyítő, erősítő könyvet adtunk ki. Igyekszünk a társadalom minden rétege és korosztálya számára alkalmas, hasznos, bibliahű, üdvösséget munkáló könyveket megjelentetni.

Iratainkban a teljes Szentírás mindenkit érintő, központi és alapvető igazságait kívánjuk közvetíteni, minden felekezeti hangsúlyozás nélkül, mindenki felé lélekmentő missziót végezve. Mert egy az Isten, és egy a közbenjáró: az ember Krisztus Jézus.

Az első keresztyénekkel együtt valljuk: Jézus Krisztusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ez arra nevel minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi kívánságokkal, a mostani korban éljünk mértéktartóan, szentül, azaz igazságosan és Istennek tetsző módon, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. (Titusz 2,11-13).

Valljuk, hogy minden ember megváltásra szorul, mert természete az Istentől való elidegenedés és elszakadás következtében megromlott, bűnös, ezért a szent Isten kárhoztató ítélete alatt áll, bár Ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy az megtérjen és éljen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát – Jézus Krisztust – adta váltságul érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyedül a Jézus Krisztus váltsághalálába vetett üdvözítő hit által lehet az ember igazán boldog, válhat Isten családjának tagjává, nyerheti el az örök életet, mint ahogy Péter apostol is vallotta: Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk (Cselekedetek 4,12).

Sokakkal együtt mi magunk is megtapasztaltuk és valljuk, hogy aki teljes hittel segítségül hívja Őt, az a kárhozatból megmenekül, bűnbocsánatot és új lelki-szellemi életet nyer, amelynek nincs vége, annak a halál sem vet véget, mert szoros életközösségbe került az Élet Fejedelmével, Jézus Krisztussal, aki maga mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él. – Én élek, és ti is élni fogtok – mondta a benne bízóknak. Más alkalommal pedig így szólt: Azért jöttem, hogy az embereknek életük legyen, sőt bőségben éljenek..

Mivel Krisztus szeretete szorongat minket, kiadványaink által szolgálni kívánunk minden magyarul olvasó embernek, éljen az Magyarországon vagy a Kárpát-medence különböző országaiban, vagy bárhol másutt ezen a világon. Iratainkat jelenleg Magyarországon kívül is sok országba postázzuk. Munkánkat nem nyereségorientáltan végezzük. Ha egy-egy kiadványunk által valaki megtapasztalja Istennek iránta és minden ember iránt való nagy szeretetét, ha valaki az üdvösség útját megtalálja, ha az élet küzdelmeiben segítséget, eligazítást, vigasztalást nyer – az lesz a mi bőséges jutalmunk, mert ezek által Isten dicsőíttetik.

“Vetés és aratás” lapunkat mindenkinek megküldjük ingyen, aki azt kéri.